Statut i Deklaracja

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY NADARZYN

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY NADARZYN zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań wskazanych w jego statucie.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Nadarzyn oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów terytoria innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Nadarzynie.

§4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5

Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

2.Decyzję o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

3. Przynależność Stowarzyszenia do innych organizacji nie może naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną i nie może być sprzeczna ze statutem Stowarzyszenia.

§7

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§8

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, oświatowego, kulturalnego, gospodarczego i turystycznego Gminy Nadarzyn.

2) Działanie na rzecz rozwoju demokracji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym oraz wspieranie świadomego i aktywnego udziału mieszkańców w wyborach i w życiu publicznym. Informowanie społeczności lokalnej o działaniach lokalnego samorządu.

3) Podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, wdrażanie rozwoju zrównoważonego oraz propagowanie świadomości ekologicznej. Rozwój wiedzy o środowisku przyrodniczym – jego zagrożeniach, metodach przeciwdziałania i poprawy stanu środowiska naturalnego.

§9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć, związanych z rozwojem Gminy Nadarzyn.

2)Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.

3)Działalność na rzecz propagowania wiedzy o historii Polski, Gminy Nadarzyn i jej mieszkańców.

4)Prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności redagowanie i wydawanie pism, gazetek i ulotek oraz publikacji dotyczących historii, kultury, wydarzeń z życia publicznego i gospodarczego Gminy Nadarzyn oraz działalności samorządu.

5)Podejmowanie działań mających na celu rozwijanie prywatnej przedsiębiorczości na terenie Gminy Nadarzyn.

6)Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, konkursów, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w celu integracji różnych środowisk społecznych wokół zagadnień rozwoju Gminy Nadarzyn.

7)Prowadzenie programów stypendialnych, organizowanie kursów, szkoleń, konkursów i innych działań mających na celu podniesienie poziomu w nauce, korepetycji, kursów języków obcych, kursów komputerowych, świadczenie pomocy w zakresie powstawania różnego rodzaju kółek zainteresowań.

8)Działalność na rzecz promocji i rozwoju aktywności turystycznej Gminy Nadarzyn.

9)Dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

10)Kreowanie postaw patriotycznych oraz zasad moralnych i etycznych.

11)Wprowadzanie młodzieży w zagadnienia życia gospodarczego, wychowywanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonywanie, do sumienności oraz przedsiębiorczości.

12)Upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego i działalności organów samorządowych.

13)Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działanie na rzecz zwiększenia aktywności społecznej oraz przejrzystości życia publicznego.

14)Wydawanie oświadczeń w sprawach dotyczących Gminy Nadarzyn.

15)Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Nadarzyn.

16)Działalność na rzecz ochrony środowiska oraz naturalnego krajobrazu Gminy Nadarzyn.

17)Współpraca z organizacjami lokalnymi, wspieranie działań i inicjatyw społeczności i organizacji lokalnych.

18)Organizowanie spotkań, imprez i seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących realizacji celów Stowarzyszenia.

19)Inicjowanie i opiniowanie propozycji w zakresie funkcjonowania samorządu i społeczności lokalnych.

20)Inspirowanie i wspieranie inicjatyw i akcji obywatelskich, mających wpływ na rozwój społeczności lokalnych.

21)Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym pomocy i opieki nad tymi zwierzętami.

2.Stowarzyszenie w celu realizacji powyższych celów tworzyć może zespoły zadaniowe.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)członków zwyczajnych,

2)członków wspierających,

3)członków honorowych.

§12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.

2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji.

§13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1)Czynnego i biernego prawa wyborczego.
2)Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
3)Zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków (zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem)uchwały Zarządu Stowarzyszenia (zwanego dalej Zarządem)o skreśleniu go z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) Szerzenia idei Stowarzyszenia i aktywnego realizowania jego celów statutowych.
2)Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3)Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
4)Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
5)Uczestniczenia w walnych zgromadzeniach Stowarzyszenia.

§14

1.Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
2.Członek wspierający posiada obowiązki określone w niniejszym statucie.

§15

1.Za zasługi dla Stowarzyszenia lub społeczności, Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§16

1.Decyzje w przedmiocie nabycia i utraty członkostwa Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 1)Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2) Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3)Skreślenie z listy członków może nastąpić z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok.

4) Wykluczenia z powodu działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia.

2.Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

1)Walne Zgromadzenie
2)Zarząd
3)Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją Rewizyjną.

§18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.

2.Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa liczy się podwójnie.

3.Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez dokooptowanie jednego członka Zarządu przez Zarząd lub jednego członka Komisji Rewizyjnej przez Komisję Rewizyjną. Ilość dokooptowanych członków nie może przekraczać 50 % składu odpowiedniego organu. W takim przypadku zostaną przeprowadzone wybory na nieobsadzone stanowiska.

Walne Zgromadzenie

§20

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

1)z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2)z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.

§21

1.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku.

3.Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący i Sekretarz.

4.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

5.Uchwały Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem uchwał w przedmiocie zmiany Statutu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie głosowania i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym nie wcześniej niż czternaście dni (14 dni) kalendarzowych, po pierwszym terminie głosowania.

6.Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)uchwalenie statutu i jego zmian,
2)uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3)wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5)ustalanie wysokości składek członkowskich,
6)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) rozpoznawanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących przyjmowania i wykluczania członków,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§23

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1)z własnej inicjatywy, na podstawie uchwały,
2)na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku odpowiedniego organu Stowarzyszenia.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.

Zarząd

§24

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

2.Zarząd składa się z 3-5 członków. W skład zarządu mogą wchodzić: Prezes Zarządu (zwany dalej Prezesem), Wiceprezes Zarządu (zwany dalej Wiceprezesem), Skarbnik, Sekretarz oraz Członek zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane procesowym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§25

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,

2)podejmowanie działań i inicjatyw umożliwiających realizację statutowych celów Stowarzyszenia,

3)ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

4)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

6)podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie,

7)zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

8)podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

9)rozstrzyganie sporów zaistniałych między członkami na tle ich działalności w Stowarzyszeniu,

10)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

11)uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§26

1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Przewodniczący i Członkowie.


§27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2)Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

3)Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.

4)Zwołanie Walnego Zgromadzenia w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.

5)Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.

6)Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§28

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, we wspólnym pożyciu, związku małżeńskim lub podległości, z tytułu zatrudnienia, z członkiem Zarządu.

 

4.Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane procesowym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§30

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

składki członkowskie,
darowizny, zapisy i spadki,
dochody z majątku Stowarzyszenia
dotacje, subwencje, granty. 5)zbiórki publiczne
2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§31

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§32

1.Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie prawa i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są oświadczenia dwóch członków Zarządu: Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa oraz Skarbnika Stowarzyszenia.

2. Do ważności innych niż finansowe pism wymagane są oświadczenia dwóch członków Zarządu.

§33

Zabrania się:

1)Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków władz, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

2)Przekazywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3)Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celów określonych w niniejszym statucie.

4)Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.

Kontakt

Telefon: 505 506 856
Kontakt: poniedziałek - piątek, 17:00-20:00
E-mail: biuro@spgn.org.pl


 

RACHUNEK BANKOWY

Numer rachunku bankowego SPGN:
19 1140 2004 0000 3302 7657 9369
mBank

Obecnie przeglądają stronę

Odwiedza nas 346 gości oraz 0 użytkowników.